Yhdistyksen säännöt

Vaasan Selkäyhdistys ry:n säännöt

Hyväksytty Vaasan Selkäyhdistys ry:n kokouksessa 21.2.2002

1 §  Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vaasan Selkäyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Ryggförening rf ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

2 §  Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää selän hoitoa ja kuntoutusta, tukea selkäkipuisisa selän hoidossa ja tehdä selän hoidon valistustyötä yhdistyksen kotipaikkakunnalla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

 • järjestää selän hoitoa edistävää selkä- ja muuta liikuntaa
 • järjestää asiantuntijaluentoja ja tiedotustilaisuuksia
 • ylläpitää vertaistuki- ja tukihenkilötoimintaa
 • järjestää jäsenille retkiä ja muita virkistäytymisen mahdollisuuksia
 • välittää toimialaansa liittyviä tuotteita, joka littyy välittömästi sen tarkoitusten toteuttamiseen ja on taloudellisesti vähäarvoista
 • toimia yhteistyössä sellaisten viranomaisten ja yhteisöjen ja järjestöjen kanssa, joiden toiminta edistää yhdistyksen tarkoitusta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä.

Yhdistys on Suomen Selkäliitto ry:n jäsen.

3 §  Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kannattajajäsenet ja kunniajäsenet.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on ansiokkaasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsen katsotaan eronneeksi myös silloin, kun hän on jättänyt kalenterivuoden jäsenmaksunsa maksamatta kokonaan ja siitä hänelle on ilmoitettu. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, mikäli jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti  vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4 §  Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi varsinaista sekä kaksi varajäsentä.

Yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi määrättyjen asioiden valmistelemiseksi tai hoitamiseksi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimielimiä.

5 §  Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

6 §  Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille vimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

7 §  Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi - maaliskuussa ja syyskokous loka - joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 §  Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen kokoukset vähintään seitsemän päivää ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

9 §  Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on

 1. vahvistaa hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta
 2. esittää tilintarkastajien lausunto
 3. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille ja
 4. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on

 1. hyväksyä yhdistyksen toimintasuunnitelma
 2. päättää yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudesta
 3. hyväksyä yhdstyksen talousarvio seuraavalle vuodelle
 4. päättää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
 5. valita yhdistyksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
 6. valita hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 7. valita kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa
 8. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 §  Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

11 §  Yhdistyslain noudattaminen

 Yhdistyksen sääntöjen lisäksi toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.